Friday, November 30, 2007

Info & Rujukan PTK

Kepada calon-calon PTK1, dilampirkan adalah contoh-contoh soalan lazim PTK sebagai rujukan anda. Wish you the best of luck!


A) KATEGORI: PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN

1) Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan lebih awal pinjaman kenderaan?
i) Untuk menyelesaikan lebih awal pinjaman kenderaan, peminjam hendaklah mengemukakan permohonan ke Bahagian Kewangan dengan memberi maklumat seperti berikut :-
a. Nama Penuh Peminjam
b. Kad Pengenalan Baru
c. No. Telefon dan No. Faks Pejabat / Sekolah

ii) Peminjam dikehendaki membuat pembayaran baki pinjaman di mana-mana cawangan BSN/BCB setelah mendapat jumlah baki pinjaman di bank-bank berkenaan.

2) Bagaimanakah cara untuk mendapatkan Surat Pelepasan Hakmilik Kerajaan setelah selesai pembayaran pinjaman?
i) Peminjam dikehendaki mengemukakan surat permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:-
a. Satu salinan Surat Pelepasan Ikata Peminjam daripada BSN / BCB.
b. Satu salinan Kad Pendaftaran Kenderanaan yang diakui sah.
c. Alamat JPJ yang mendaftarkan kenderaan berkenaan.

ii) Bahagian Kewangan akan mengeluarkan Surat Pelepasan Hakmilik Dituntut Oleh Kerajaan atas nama Pengarah JPJ yang berkaitan dan disalinkan kepada Ketua Jabatan Peminjam bagi pemberhentian potongan kenderaan.

3) Adakah seseorang pegawai kerajaan yang tidak mempunyai lesen memandu layak memohon pinjaman kenderaan?
Pegawai yang tidak mempunyai lesen memandu tidak layak untuk memohon pinjaman kenderaan.


B - PERAKAUNAN (BERKOMPUTER)
1) Bagaimanakah cara untuk mewujudkan dan meminda kod aktiviti dalam Akaun Pukal ?
Pemohon perlu melengkapkan borang Kew 310 sebanyak 3 salinan yang dialamatkan kepada agensi berkenaan melalui Bahagian Kewangan. Borang tersebut hendaklah diserahkan kepada Unit Komputer, Bahagian Kewangan untuk semakan dan tindakan selanjutnya.

Untuk meminda Akaun Pukal, pemohon perlu melengkapkan borang kew 311 sebanyak 3 salinan yang dialamatkan kepada Agensi berkenaan melalui Bahagian Kewangan. Borang tersebut hendaklah diserahkan kepada Unit Komputer, Bahagian Kewangan untuk semakan dan tindakan selanjutnya.

2) Bagaimanakah cara mewujud, meminda dan membatal butir-butir pusat pembayar di dalam Sistem Gaji Berkomputer?
Untuk mewujud, meminda dan membatal butir-butir pusat pembayar di dalam Sistem Gaji Berkomputer, pemohon perlu melengkapkan borang SG10. Borang tersebut hendaklah diserahkan kepada Unit Gaji, Bahagian Kewangan untuk semakan sebelum diserahkan kepada Unit Komputer.

3) Bilakah laporan-laporan bulanan (flimsi) diedarkan kepada PTJ ?
Laporan bulanan (flimsi) akan diedarkan kepada PTJ pada 5hb bulan berikutnya. PTJ boleh mengambil Laporan Bulanan masing-masing dari Unit Komputer yang diletakkan di 'pigeon hole' di dalam Bilik Flimsi.

4) Adakah PTJ boleh mengetahui baki kemaskini Vot di dalam Sistem BAS pada sesuatu masa?
PTJ boleh mengetahui baki kemaskini Vot di dalam Sistem BAS pada sesuatu masa. PTJ perlu menyatakan kod PTJ, Kod Aktiviti dan Kod Objek Am untuk semakan di dalam Sistem BAS.

5) Bagaimanakah hendak mendapatkan status baucar bayaran Manual @ eSPKB?
Untuk mendapatkan status baucar, waran atau sebainya setiap pemohon hendaklah mengemukakan nombor baucer @ kelompok diikuti dengan nombor PTJ.C - PEMBIAYAAN KOMPUTER, ELAUN & KELULUSAN KHAS

1) Bilakah permohonan pendahuluan diri perjalanan perlu dikemukakan ke Bahagian Kewangan?

Permohonan pendahuluan diri perjalanan perlu dikemukakan ke Bahagian Kewangan sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pegawai tersebut bertolak.

2) Sekiranya seseorang pegawai belum menyelesaikan pendahuluan diri perjalanan, adakah layak untuk membuat permohonan baru?
Pegawai berkaitan perlu menyelesaikan pendahuluan diri perjalanan yang terdahulu sebelum membuat permohonan baru.

3) Berapakah kadar pendahuluan diri perjalanan bagi pegawai yang bertugas dalam atau luar negeri?
Kadar bagi pendahuluan diri perjalanan boleh dipertimbangkan ialah 100% bagi luar negeri dan 90% di dalam negeri.

4) Bolehkah dibuat pertukaran model komputer setelah pinjaman diluluskan?
Sekiranya ingin dibuat pertukaran model komputer, peminjam hendaklah mengemukakan surat alasan dan sertakan satu sebutharga yang baru melalui Ketua Jabatan ke Bahagian Kewangan.

5) Adakah pinjaman komputer memerlukan penjamin?
Peminjam yang belum disahkan dalam jawatan memerlukan seorang penjamin di kalangan pegawai yang telah disahkan jawatan.

6) Berapa lamakah proses permohonan komputer dapat diluluskan?
Permohonan dapat diluluskan dalam tempoh 10 hari bekerja.

7) Bagaimanakah cara mendapatkan bayaran balik terlebih bayar?
Peminjam hendaklah memaklumkan kepada Bahagian Kewangan secara rasmi dengan menyatakan tarikh yang sepatutnya ditamatkan dan sertakan salinan slip gaji yang berkaitan. Bahagian Kewangan akan membuat penyelarasan.D - PAKEJ DAN PENDAHULUAN DIRI

1) Bilakah permohonan pakej perlu dikemukakan di Bahagian Kewangan?
Dua minggu sebelum tarikh program tersebut dijalankan.

2) Berapakah jumlah peserta yang boleh diadakan sesuatu pakej?
Pakej boleh diadakan sekurang-kurangnya mempunyai 15 orang peserta.

3) Bolehkah pakej dilaksanakan di luar daripada zon?
Bahagian Kewangan boleh mempertimbangkan permohonan mengadakan pakej di luar zon sekiranya majority peserta-peserta berada di zon berkenaan atau pengangkutan darat disediakan oleh pihak penganjur.

4) Adakah Jabatan atau Bahagian boleh melantik menggunakan khidmat penceramah atau perunding?
Sekiranya Jabatan atau Bahagian ingin mendapatkan penceramah atau perunding hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Bahagian Kewangan.E - HASIL & KAWALAN

1) Selain daripada pembayaran secara tunai bagi Hasil Persekutuan, apakah bentuk-bentuk pembayaran yang lain?

Pembayaran boleh dilakukan dengan menggunakan kiriman wang, wang pos, cek dan bankdraft atas nama 'Ketua Akauntan, Kementerian Pelajaran Malaysia'.

2) Bagaimanakah cara untuk membayar balik tunggakan Lebihan Bayaran Gaji dan Elaun? Terdapat 4 cara iaitu :-
a. Bayaran sekaligus jumlah lebihan dalam satu terimaan.
b. Bayaran secara ansuran yang tidak melebihi enam (6) bulan.
c. Bayaran melalui potongan gaji yang tidak melebihi enam (6) bulan.
d. Bayaran melalui Pendahuluan Diri bagi tempoh tidak melebihi 18 bulan.

3) Bagaimanakah proses permohonan pembayaran di bawah Pendahuluan Diri AP59?
Sekiranya pembayaran di bawah Pendahuluan Diri AP59 telah diputuskan oleh Perbendaharaan Malaysia, Jabatan yang terlibat perlulah mengisi Borang Pendahuluan Diri (Kew.106) atas nama pegawai yang bertanggungjawab dan sertakan dokuman-dokumen berkaitan dan dikemukakan ke Bahagian Kewangan untuk mendapatkan kelulusan Perbendaharaan.F - PENGURUSAN STOR & ASET

1) Siapakah yang diberi kuasa meluluskan permohonan pelupusan?
a) Permohonan pelupusan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM 50,000 seunit atau RM500,000 secara aggregat diluluskan oleh Ketua Jabatan / Bahagian serta Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri.

b) Permohonan pelupusan bagi nilai perolehan asal yang melebihi RM 50,000 seunit atau RM 500,000 secara aggregat diluluskan oleh Perbendaharaan.

2) Bagaimanakah hendak melupuskan barang-barang yang bernilai lebih daripada RM 50,000?
Permohonan bagi barang yang melebihi RM50,000 seunit atau RM500,000 secara aggregat hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Kewangan untuk dipanjangkan kepada Perbendaharaan.

3) Berapakah nilai barang yang diperlukan untuk pelupusan melalui Lembaga Pemeriksa?
Nilai perolehan asal melebihi RM20,000 seunit atau melebihi RM300,000 secara aggregat iaitu dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (Kew300-V).

4) Siapakah yang boleh melantik Ahli Lembaga Pemeriksa?
Ketua PTJ hendaklah melantik Ahli Lembaga Pemeriksa yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang iaitu seorang pengerusi daripada Kumpulan A dan ahlinya terdiri daripada Kumpulan A atau B. Ahli Lembaga Pemeriksa ini hendaklah tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan barang-barang yang hendak dilupuskan bagi membuat pemeriksaan ke atas barang-barang tersebut.

5) Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa?
a. Memeriksa aset dan barang yang hendak dilupuskan;
b. Menyediakan Laporan Lembaga Pemeriksa dengan menggunakan Borang Kew-300 V;
c. Mengesyorkan cara-cara pelupusan yang sesuai.

6) Kaedah pelupusan?
a) Secara jualana. Tenderb. Sebut hargalelongc. Tukar beli (trade in)d. Kontrak pusat
b) Pindahan
c) Hadiah
d) Tanam / Bakar / Buang / Tenggelam / Lebur

7) Prosedur pelupusan secara pindah?
Pelupusan secara pindah hanya boleh dilaksanakan di antara Jabatan-jabatan Kerajaan Persekutuan tanpa dikenakan apa-apa bayaran. Pindahan antara Jabatan-jabatan Kerajaan Persekutuan hendaklah dimaklumkan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

Pindahan daripada Jabatan Persekutuan kepada Jabatan-jabatan Negeri tidak boleh dilaksanakan tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

Sebarang pindahan hendaklah berasaskan permohonan bertulis daripada Jabatan yang memerlukan aset & barang yang berkenaan. Semasa melaksanakan pindahan segala rekod aset & barang hendaklah diserahkan kepada Jabatan penerima.

Jabatan yang menerima aset & barang secara pindahan hendaklah meneruskan penyenggaraan daftar harta modal atau inventori atau daftar stok bekalan pejabat.

Aset & barang yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan apabila perlu mengikut tatacara pelupusan yang sedia ada.

8) Prosedur bagi pelupusan secara hadiah?
Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan di antara Jabatan-jabatan Kerajaan Persekutuan dan mana-mana organisasi, agensi, pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh kerajaan.

Semua pelupusan secara hadiah hendaklah dirujuk untuk kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan surat permohonan daripada Jabatan, organisasi, agensi, pertubuhan sukarela dan badan-badan yang berkenaan.

9) Siapakah yang boleh mengeluarkan Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB)?
a) Pegawai yang berkelayakan dalam bidang-bidang tertentu. (Jurutera Jentera, Jurutera Mekanikal, Jurutera Elektrik);
b) Pembekal atau ejen pembekal;
c) Syarikat yang menyelenggara set;
d) Rekod penyelenggaraan di Kew 312 (jika ada masalah memperolehi sijil TEB);
e) Pegawai yang mengeluarkan Sijil TEB hendaklah tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan / pengendalian aset;

Laporan pemeriksaan firma juga boleh diterima dalam keadaan tertentu.

10) Aset / barang yang memerlukan Sijil TEB apabila hendak dilupuskan?
a) Loji
b) Kenderaan Bermotor
c) Jentera- Mesin / Peralatan Mekanikal

11) Akaun mana yang hendak dimasukkan hasil daripada pelupusan tersebut?
Hasil daripada pelupusan tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam akaun hasil kerajaan. Kodnya ialah 73301.

12) Tindakan yang perlu dilakukan oleh Pengurus Sekolah selepas kelulusan diperolehi?
Pengurus hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen beriktu ke Bahagian Kewangan sebanyak satu salinan :
a) Borang Kew 300-V yang telah diluluskan;
b) Sijil saksi Pelupusan;- Sijil Pelupusan Barang-barang (Kew 300-x);
c) Resit jualan (jika berkenaan).

13) Bagaimanakah hendak melupuskan bahan-bahan kimia?
Hendaklah merujuk kepada dan mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Kimia untuk syor pelupusan.

14) Bagaimanakah cara untuk melupuskan rekod-rekod Kewangan?
Lengkapkan Jadual Tempoh Simpanan Untuk Dokumen Kewangan yang menyenaraikan dokumen Kewangan yang hendak dilupuskan.

Menyedia dan mengemukakan Jadual Tempoh Simpanan Untuk Dokumen untuk mendapatkan pengesahan dan perakuan daripada Ketua Audit Negara, Ketua Pengarah Arkib Negara dan Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah bahawa dokumen Kewangan tersebut hendaklah disalinkan kepada Ketua PTJ.

Pihak Sekolah / Jabatan / Bahagian perlu mendapatkan pengesahan dan perakuan daripada Ketua Audit Negara, Ketua Pengarah Arkib Negara dan Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah. Surat pengesahan dan perakuan berserta dengan Jadual Tempoh Simpanan Untuk Dokumen hendaklah dikemukakan kepada Ketua untuk dipanjangkan ke Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi mendapatkan kelulusan.G - (KEHILANGAN) PPSMI

1) Siapakah yang melantik Pegawai Penyiasat bagi kes kehilangan peralatan PPSMI?

Perlantikan Pegawai Penyiasat ini telah dipersetujui oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Perlantikan ini adalah selaras dengan Arahan Perbendaharaan 321, Pekeliling Perbendaharaan Bil. 03/990 dan Surat Pekeliling Kewangan Bil. 04/2003.

2) Lembaga Penyiasat?
Setiap Lembaga Penyiasat hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 orang Pegawai Kumpulan A dan B di Pejabat Pelajaran Daerah / Pejabat Pelajaran Gabungan dan di Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.

Pengerusi hendaklah terdiri daripada Pegawai Kumpulan A di Pejabat Pelajaran Daerah / Pejabat Pelajaran Gabungan dan di Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.

Ahli Lembaga Penyiasat hendaklah terdiri daripada pegawai yang tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kehilangan/kecuaian/kecurian peralatan PPSMI tersebut. Bagi Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Labuan, Lembaga Penyiasat tidak boleh terdiri daripada pegawai-pegawai yang menguruskan bekalan peralatan PPSMI.

3) Tugas dan tanggungjawab Lembaga Penyiasat?
- Memeriksa sendiri tempat kejadian.
- Memeriksa rekod.- Mengenalpasti perlanggaran peraturan kewangan.
- Meninjau dan mengenalpasti kelemahan dan kekurangan.
- Melengkapkan Lampiran K sebagai Laporan Akhir (AP 317(a)) dengan mengisi semua butiran, termasuk ulasan dan syor yang sewajarnya seperti surcaj atau tatatertib.
- Mengemukakan Lampiran K (Laporan Akhir) ke Bahagian Kewangan dalam tempoh 4 bulan tarikh laporan awal dikemukakan.

4) Dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan untuk kehilangan peralatan PPSMI?
a. Gambar tempat kejadian (kesan umpilan, pecah dan lain-lain).
b. Laporan Jabag/Pengawal Keselamatan.
c. Laporan Akhir Siasatan Polis.
d. Surat Kebenaran Bawa Balik Peralatan.
e. Kad Daftar Harta Modal Kew. 312 dan Kew 315.
f. SAP.
g. SPP.
h. Surat Penerimaan dan Penggunaan.

5) Siapakah yang diberikan kuasa meluluskan pernohonan perlatan PPSMI?
a. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia.Nilai perolehan asal kurang daripada RM50,000.00 seunit atau RM500,000.00 secara aggregat (kecuali akibat daripada kecuaian
atau penyelewengan).

b. PerbendaharaanNilai perolehan asal lebih daripada RM50,000.00 seunit atau RM500,000.00 secara aggregat. (melalui Bahagian Kewangan).

6) Tindakan yang perlu diambil oleh Pengurus Sekolah sekiranya berlaku kehilangan Peralatan PPSMI?
a. Membuat laporan polis.

b. Menyediakan Lampiran J.

c. Kemukakan ke Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Gabungan, Lampiran J, Laporan Polis, gambar bukti kejadian serta dokumen sokongan seperti berikut:-
- SAP (Sijil Akuan Penerimaan).
- SPP (Sijil Pemasangan dan Pengujian).
- Borang Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan.
- Salinan Kad Daftar Kew 312 dan Kew 315.
- Surat Kebenaran Bawa Keluar oleh Ketua Jabatan.
- Laporan Jaga/Pengawal Keselamatan.
- Nama Syarikat kawalan keselamatan.

7) Kriteria-kriteria untuk menentukan bahawa wujudnya kecuaian?
a. Kewajaran & keperluan menggunakan peralatan (ada dokumen sokongan).

b. Kebenaran menyimpan atau membawa pulang peralatan PPSMI (ada surat kebenaran)

c. Kemunasabahan tempat menyimpan peralatan tersebut.

d. Telah membuat Laporan Polis oleh Ketua Jabatan.

e. Berdasarkan Laporan Polis, adakah kehilangan akibat malang.H - INVENTORI, BEKALAN PEJABAT & HARTA MODAL

1) Barang-barang yang dikategorikan sebagai inventori?

(Kew 313) (PP Bil. 2 Tahun 1991) Inventori adalah barang-barang tak luak yang bernilai kurang dari RM 500.00 setiap satu pada masa perolehan. Walaubagai manapun, barang-barang seperti perabot, permaidani dan langsir serta pinggan mangkuk adalah termasuk dalam kategori inventori tanpa kos.

2) Barang-barang yang dikategorikan sebagai stok bekalan pejabat?
(Kew 314) (PP Bil. 2 Tahun 1991) Stok bekalan pejabat ialah semua barang tak luak dan termasuk alat tulis serta kelengkapan pejabat tak luak yang rendah nilainya dan tidak ekonomik dikesan penempatannya secara satu persatu.

3) Barang-barang yang dikategorikan sebagai stok bekalan pejabat?
Harta modal ialah barang-barang tak luak yang bernilai RM500.00 atau lebih setiap satu pada masa perolehan dan memerlukan penyelenggaraan. Barang ini tak termasuk perabot, permaidani, langsir dan seumpamanya yang diperolehi tanpa kira kos.I - HAPUSKIRA WANG TUNAI

1) Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk tindakan hapuskira akaun belum terima?
Tndakan hapuskira bagi akaun belum terima hanya boleh dilakukan selepas 6 tahun berlakunya kes tersebut .

2) Berapakah amaun yang diluluskan oleh Perbendaharaan dan Pegawai Pengawal?
Amaun yang diluluskan oleh Perbendaharaan adalah nilai yang melebihi RM5,000.00 bagi satu akaun. Manakala, Pegawai Pengawal pula meluluskan amaun yang bernilai yang tidak melebihi RM5,000.00 bagi satu akaun.

3) Jenis-jenis Akaun Belum Terima yang boleh dihapuskira?
a. Tunggakan Hasil (Sewa/Yuran/Lebihan Bayaran Gaji)
b. Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman (Kenderaan/Komputer/Pelajaran).
c. Pelbagai (Pendahuluan diri/Tuntutan & denda/Surcaj).J - AKAUN KEMENTERIAN/ AKAUN AMANAH

1) Dokumen sokongan bagi bayaran balik hasil?
a. Tuntutan sewa rumah kerajaan terlebih potong.
- Salinan sijil akaun keluar kuarters.
- Surat penjelasan dan sokongan dari sekolah dan jabatan.
- Penyata perkiraan tuntutan.
- Salinan penyata gaji dan Laporan R2 sepanjang tempoh tuntutan.

b. Tuntutan pemulangan balik gaji terlebih bayar.
- Surat penjelasan terperinci dari sekolah dan surat sokongan dari jabatan.
- Salinan surat kelulusan atau salinan kew. 8.
- Penyata perkiraan tuntutan.
- Salinan penyata gaji dan Laporan R2 sepanjang tempoh tuntutan.

2) Dokumen sokongan bagi memohon kelulusan di bawah AP 58(a)?
a. Bayaran Emolumen (termasuk elaun-elaun)
- Borang AP58 (a)
- Penyata perkiraan gaji- Kew. 8 yang berkaitan
- Pengesahan elaun belum bayar oleh pejabat lama.

b Bayaran Elaun Lebih Masa (14000)
- Borang AP58 (a)
- Penyata perkiraan tuntutan
- Surat arahan menjalankan kerja lebih masa

c. Bayaran Balik (Termasuk Bayaran Balik Rawatan ) & Bonus (15000)
- Borang AP58 (a)
- Penyata perkiraan bonus
- Pengesahan bonus belum bayar
- Dokumen berkaitan
- Surat kelulusan jabatan berkaitan

d. Tuntutan Perjalanan / Pindah
- Borang AP58 (a)
- Borang tuntutan
- Surat arahan pertukaran

e. Bil-bil syarikat- Borang AP58 (a)
- Bil / Invois- Pesanan tempatan

3) Bagaimanakah menyediakan Penyata Penyesuaian?
a. Dapatkan Laporan Flimsi Vot / Hasil / Amanah.
b. Membuat semakan dan perbandingan.
c. Memperturunkan butiran yang tidak dapat disesuaikan

Sekiranya penyesuaian tidak dapat diselesaikan, PTJ boleh hadir sendiri dengan membawa semua dokumen yang berkaitan.

4) Kepada siapakah permohonan kelulusan AP58 (a) perlu dikemukakan?
PTJ di bawah pejabat pembayar Bahagian Kewangan perlu dikemukakan kepada Bahagian Kewangan (Cawangan Akaun). Manakala lain-lain PTJ bergantung kepada kedudukan kes:

a. Jika peruntukan tahun perbelanjaan dibuat masih mencukupi, kemukakan kepada JAN berkaitan.

b. Jika peruntukan tahun perbelanjaan dibuat sudah habis, kemukakan kepada Cawangan Akaun, Bahagian Kewangan.

c. Jika perbelanjaan melebihi 1 tahun, permohonan dikemukakan kepada Cawangan Akaun, Bahagian Kewangan.

5) Bagaimanakah cara untuk memohon surat 'Pembatalan Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan?
Kemukakan surat permohonan beserta dengan salinan Sijil Pendaftaran Kenderaan ke Bahagian Kewangan.

6) Bagaimanakah cara untuk mendapat balik lebihan potongan?
Lebihan potongan boleh didapati semula dengan cara menghantar surat beserta slip gaji yang menunjukkan lebihan potongan serta slip gaji yang telah diberhentikan potongan sama ada melalui pos atau datang sendiri ke kaunter Cawangan Akaun, Bahagian Kewangan.

No comments:

Post a Comment

Nota Terkini